top of page
EVC-logo-klein.png

Testcentrum

logo_pxl_hogeschool.png
UHasselt-liggend.jpg

Ik wil een erkenning van EVC/EVK

De AUHL wil neveninstromers die reeds competenties verworven hebben via informeel leren op de werkplek of in het maatschappelijk leven of binnen een eerder gevolgde opleiding, training of vorming maximale kansen bieden om succesvol hoger onderwijs te volgen.

In het kader van haar decretale opdracht heeft de AUHL een associatiebrede procedure uitgewerkt m.b.t. het erkennen van eerder verworven competenties (EVC). Hieronder vind je alle info over de erkenning van EVC's aan de AUHL.

Voor de erkenning van eerder verworven kwalificaties (EVK) dien je de procedure te volgen van de instelling waarbinnen je deze EVK's wenst te laten erkennen: 

PXL001.jpg

Wat is EVC?

EVC staat voor ‘Erkennen van Verworven Competenties’. Mensen verwerven ook competenties buiten de hogeschool of universiteit, bv. via een beroep, een hobby, vrijwilligerswerk, mantelzorg, activiteiten bij maatschappelijke organisaties, door middel van cursussen of door andere persoonlijke activiteiten of ervaringen. Deze kunnen gelijk zijn aan bepaalde competenties van een bachelor- of masteropleiding. In dat geval kunnen deze competenties als ‘eerder verworven competentie’ erkend worden met een bewijs van bekwaamheid en leiden tot vrijstellingen voor (delen van) een opleiding.

Een EVC is kortweg het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes, in diverse contexten verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd.

Wat is het verschil met EVK?

Een EVK of Eerder Verworven Kwalificatie is een competentie die wel bekrachtigd is met een studiebewijs. Mensen hebben dus een opleiding, training of vorming gevolgd om deze competenties te bereiken, en hebben hier een bewijs van. Dit kan gaan om een binnen- of buitenlands studiebewijs dat werd behaald in een andere instelling, organisatie en opleiding dan waarbinnen men de kwalificatie wil laten gelden. Ook een EVK kan leiden tot vrijstellingen.

Hoewel EVC en EVK vaak in één adem worden genoemd, is er een duidelijk onderscheid tussen het erkennen van eerder verworven competenties en het erkennen van eerder verworven kwalificaties. Het is daarom belangrijk om na te gaan welke procedure precies van toepassing is.

Bij twijfel over de juiste procedure kan je contact opnemen met de studietrajectbegeleider van de opleiding die je volgt of wenst te volgen of met de EVC-coördinator van de betrokken instelling (Hogeschool PXL of UHasselt). Zie onderaan deze pagina bij 'Contact EVC Testcentrum'.

(versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur AUHL op 16.11.2017)

EVC-procedure (generieke)

Het doel van de EVC-procedure is om eerder verworven competenties zichtbaar te maken, ze te beoordelen en te erkennen waar mogelijk. De erkenning van eerder verworven competenties gebeurt in de AUHL in relatie tot de competentieprofielen van de opleidingen aan de Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt.

De EVC-procedure bestaat uit de volgende fasen:

1.     Informeren en oriënteren

2.     Aanmelden

3.     Intake

4.     Documenteren

5.     Beoordelen

6.     Erkennen

 

Opgelet: Elke fase in de EVC-procedure is gebonden aan vaste termijnen en deadlines. Zorg ervoor dat je je hierover goed informeert en hou hiermee rekening indien je voor jezelf een bepaalde timing (bv. voor inschrijving in een opleiding) voor ogen hebt!

Hier vind je een schematisch overzicht van de verschillende actoren, rollen en fases van de EVC-procedure. Een EVC-procedure is intensief, en vergt behoorlijk wat tijd en energie van jou als aanvrager, zeker wanneer je erkenning van meerdere competenties beoogt. Daarnaast is er een kostprijs verbonden aan het doorlopen van de EVC-procedure.

De eerste stap in de opstart van een EVC-procedure is een aanmelding aan de hand van dit aanmeldingsformulier. Na deze aanmelding word je door de EVC-coördinator uitgenodigd voor een (vrijblijvend) informatief en oriënterend gesprek. Indien je na dit gesprek beslist om je te registreren voor de EVC-procedure, wordt dit formeel vastgelegd via het formulier "registratie opstart EVC-procedure" waarover de EVC-coördinator beschikt en dat je samen met hem/haar invult.

Er zijn vier registratieperiodes voor de EVC-procedure:

1.     Registratie opstart EVC-procedure vóór 15/02/x; bekendmaking beslissing uiterlijk 15/06/x

2.    Registratie opstart EVC-procedure vóór 15/05/x; bekendmaking beslissing uiterlijk 15/09/x

3.    Registratie opstart EVC-procedure vóór 15/08/x; bekendmaking beslissing uiterlijk 15/12/x

4.    Registratie opstart EVC-procedure vóór 15/11/x; bekendmaking beslissing uiterlijk 15/03/x+1

PXL027 (1).jpg

Kostprijs EVC

Aan het doorlopen van de EVC-procedure is een kostprijs verbonden, bestaande uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte evenredig met de omvang van je aanvraag.

Hier vind je een overzicht van de kosten (goedgekeurd door de Raad van Bestuur AUHL op 30/03/2020 via een schriftelijke procedure).

Instrument EVC

Hieronder vind je het het format voor de portfolio:

EVC-procedure AUHL; format portfolio
Dit document levert het format aan, aan de hand waarvan de kandidaat zijn/haar portfolio opstelt.

Contact EVC Testcentrum

EVC-coördinatoren

Voor UHasselt: EVC_coordinator@uhasselt.be

Voor PXL: EVC_coordinator@pxl.be

Studieloopbaanbegeleiders/trajectbegeleiders

Studieloopbaanbegeleiders UHasselt

Studentenbegeleiding PXL

AUHL 

Interne beroepsprocedure

Contactinfo@auhl.be

bottom of page